Home

Loge Corona: moderne vrijmetselarij voor mannen en vrouwen.

Van oudsher maakt de vrijmetselarij gebruik van symboliek en rituaal. Dit is een unieke benadering die de mens in staat stelt zichzelf te veranderen en te verbeteren.

De vrijmetselarij is geen kerk, geen school, geen denksysteem. De vrijmetselarij hangt geen doctrine aan en schrijft haar leden niet voor wat ze moeten denken. De moderne vrijmetselarij is tegen vormen van denken of religies waarin gedogmatiseerde waarheden iedere vorm van kritiek principieel uitsluiten. Het ware doel van de vrijmetselarij is niet het geven van antwoorden maar het prikkelen van de nieuwsgierigheid van haar leden.

De vrijmetselarij beoogt:

* de vervolmaking van jezelf

* de vooruitgang van de mensheid

* broederschap onder alle mensen

Corona is een moderne, seculiere vrijmetselaarsloge voor mannen en vrouwen die graag in aanraking willen komen met tegengestelde ideeën van anderen. In een loge mag iedereen vrijelijk het woord voeren. Het is voorwaarde om van mening te mogen verschillen. Leer jezelf kennen door je te spiegelen aan anderen. Door dialoog, rituaal en symboliek kan iemand zich ontwikkelen en zichzelf op een hoger plan brengen. Als vrijmetselaar wordt je uitgenodigd om het evenwicht te zoeken tussen uiterlijk en innerlijk, tussen geest en materie, tussen hoofd en hart.

evenwicht

De vrijmetselaars van de loge Corona zijn mensen die een broederschap vormen. Een broederschap die bestaat uit verschillende mensen. De een is rationeel, de ander leeft meer vanuit zijn gevoel. Sommigen zijn echte doeners, anderen meer denkers. Sommigen nemen graag het initiatief en treden op de voorgrond, anderen blijven liever op de achtergrond. Maar alle broeders en zusters herkennen elkaar in een basishouding: vragend en betrokken in de wereld staan.

verbonden-handen-300x264