Loge Zenith Den Haag

Loge Zenith: moderne vrijmetselarij anno 2017.

Loge Zenith is een jonge loge die bestemd is voor mensen die wijsheid willen verwerven met het doel om daarmee de samenleving van dienst te zijn. Wij zijn vrijmetselaars in beweging. We passen datgene wat we in de loge verwerven dagelijks toe in ons leven. De mate waarin we dat doen en de schaal waarop is voor iedereen verschillend. Op die manier proberen we zowel hoeders te zijn van een eeuwenoude traditie als de pioniers van een moderner perspectief.

De vrijmetselarij ontstond, althans officieel, in 1717. En nog altijd is de vrijmetselarij een ontmoetingsplaats van mensen die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vrijmetselarij hierin niet exclusief is. Wat maakt dan dat de vrijmetselarij 300 jaar later, in 2017 nog steeds recht van bestaan heeft?

Omdat er nog steeds, en misschien wel steeds meer, behoefte bestaat bij mensen om de wereld en de mensheid te te begrijpen, te zien en te ervaren. Omdat de traditionele stelsels van moraliteit afbrokkelen en de inspanning om mensen te verenigen het vaak verliest van de inspanning om mensen te scheiden.

In loge Zenith verenigen zich mensen die heel verschillend zijn. Deze diversiteit van de leden wat betreft godsdienst, politiek, overtuiging en levenservaring is naar onze mening de beste garantie om de universele waarden zoals die zijn opgenomen in de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” uit te dragen.

De vrijmetselarij is in haar aard seculier. Immers of de vrijmetselarij nu atheistisch of theistisch zou zijn is helemaal niet relevant wanneer men de visie aanhangt dat alle mensen zusters en broeders zijn en allemaal hun steentje willen bijdragen aan de vooruitgang van de mensheid.

verbonden-handen-300x264

Zenith is een moderne, seculiere vrijmetselaarsloge voor mensen die graag in aanraking willen komen met tegengestelde ideeën van anderen. Dat betekent dat iedereen mag geloven wat hij wil.  In een loge mag iedereen vrijelijk het woord voeren. Het is voorwaarde om van mening te mogen verschillen. In de loge wordt men geen “goed” mens maar een “beter” mens en dat is alleen maar mogelijk als men bereid is naar de ander te luisteren en de eigen ideeën te toetsen aan die van anderen.

In de loge werken we met symbolen. Symbolen van wat? Dat maakt iedereen zelf uit. Daar praten we over, iedereen vrijlatend in zijn gedachten. En door deze gesprekken en overdenkingen wordt de groep gevormd, de kern van de broederschap en dat kan heel inspirerend zijn. Leer jezelf kennen door je te spiegelen aan anderen. Als vrijmetselaar wordt je uitgenodigd om het evenwicht te zoeken tussen uiterlijk en innerlijk, tussen geest en materie, tussen hoofd en hart.

evenwicht

Sinds mensenheugenis komen gelijkgezinden in vertrouwen bij elkaar zoals in onze loge. De vrijmetselarij is van alle tijden en van overal. Een groep mensen, weldenkende mensen, die met elkaar praten over hoe je verder moet, die zoeken naar een systeem van ethische waarden. Die zoeken naar een menselijke samenleving waar plaats is voor iedereen.

Mensen die niet bang zijn voor verandering en die de deur open zetten voor anderen die dit met hen willen delen.